статьи

  • از تاریخ :
  • تا تاریخ :
  • آشنایی با پمپ اسلاری

    آشنایی با پمپ اسلاری

    پمپ های مختلفی برای پمپاژ اسلاری مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله پمپ های جابه جای مثبت و انواع خاص پمپ های مانند اژکتورها؛ اما متداول ترین پمپ اسلاری، پمپ های سانتریفوژ است
    15 اردیبهشت 1392